VOP

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Ján Buchanec Technik, so sídlom Jesenského 14, 036 01 Martin, IČO: 33576009, zapísaný v Živnostenskom registri Č. 506-5558 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 

Kontaktné údaje predávajúceho:
Ján Buchanec Technik, so sídlom Jesenského 14, 036 01 Martin, IČO: 33576009, zapísaný v Živnostenskom registri Č. 506-5558
DIČ: 1020495080 IČ DPH: SK1020495080

Prevádzka:
Technik Industry
Mobil: +421 903 447 777
Email: industry@technik.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

1.2
Predávajúci a Kupujúci môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť odlišne od Podmienok, pokiaľ sa na tom písomne dohodnú.

1.3
Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú inak, tieto Podmienky majú prednosť pred akýmikoľvek podmienkami, ktoré stanovil, vypracoval alebo uviedol Kupujúci, a to bez ohľadu na to, či to bolo alebo nebolo uvedené v jeho objednávke alebo inom prejave adresovanom Predávajúcemu.

2. Definície 

Pokiaľ nie je v Podmienkach stanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy, nasledovný význam:

2.1
Aktuálny cenník znamená cenník Predávajúceho platný ku dňu vystavenia objednávky Kupujúceho, ktorý obsahuje ceny Produktov.

2.2
Balený produkt znamená Tovar, ktorý sa dodáva v kartónoch, kanistroch alebo v inom druhu balenia. 

2.3 
Miesto dodania znamená určité miesto dodania Tovaru nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky.

2.4
Produkt znamená určitý druh Tovaru. 

2.5
Služby znamenajú odborné školenia, technické expertízy a iné podporné služby poskytované Kupujúcemu najmä za účelom správneho používania Tovaru a na podporu ďalšieho predaja Tovaru tretím osobám, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu v rozsahu a na základe osobitnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

2.6
Tovar znamená najmä spojovací materiál, kotviace prvky, chemické prostriedky, obrábacie nástroje, ručné náradie, elektropríslušenstvo, elektrické a pneumatické stroje, ochranné pracovné prostriedky, skladovacie systémy, nábytkársky sortiment, sortiment pre strechy.

2.7
Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a každý iný predpis, ktorý upravuje nakladanie a spracovanie osobných údajov.

3. Objednávanie Tovaru a prijatie objednávky 

3.1
Objednávku / návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru  označeného kupujúcim za kúpnu cenu  a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

3.2
Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.3
Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len "akceptácia objednávky").

3.4
Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 

3.5
Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

3.6
Záväznou objednávkou je objednávka produktov iných ako je štandardný sortiment Predávajúceho a vyrobených na zákazku podľa výkresu. V prípade takejto záväznej objednávky je budúci Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zálohu vo výške 50 % z ceny objednaného tovaru najneskôr do okamihu naloženia tovaru na vozidlo Predávajúceho alebo odovzdania tovaru prepravcovi.

3.7
Kupujúci môže požiadať o zrušenie (odvolanie) objednávky a zrušiť čiastkovú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla na základe už prijatej objednávky, len prostredníctvom obchodného zástupcu a to najneskôr do okamihu naloženia Tovaru na vozidlo alebo odovzdania tovaru prepravcovi, okrem:
a)    produktov vyrobených na zákazku podľa výkresu,
b)    produktov mimo štandardného sortimentu Predávajúceho.

3.8
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci je oprávnený prijať objednávku aj čiastočne, tak čo do druhu Tovaru ako aj množstva; v takomto prípade je Kupujúci povinný prevziať Tovar len v rozsahu prijatej objednávky.

3.9
Predávajúci si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky a zrušiť čiastkovú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla na základe už prijatej objednávky. Odôvodnenými prípadmi sa rozumie neuhradená pohľadávka Kupujúceho u Predávajúceho z minulej obchodnej transakcie po dobe splatnosti, technická chyba a pod..

4. Čas a miesto dodania Tovaru

Skladové produkty 

4.1
Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar do Miesta dodania najneskôr do 72 hodín po prijatí objednávky (bod 3.3), a to v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod..

4.2
Začiatkom plynutia lehoty podľa bodu 4.1 je deň prijatia objednávky, ak bola objednávka prijatá do 13.00 hod.; ak bola prijatá objednávka po 13.00 hod., je ním nasledujúci pracovný deň. 

Neskladové produkty 

4.3
Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar do Miesta dodania kedykoľvek v lehote 30 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky (bod 3.3), a to v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.. 

5. Práva a povinnosti pri dodaní Tovaru 

5.1
Predávajúci je povinný dodať Tovar v rozsahu a množstve podľa ním prijatej objednávky.

5.2
Predávajúci je povinný dodať Tovar v akosti, ktorá sa hodí na účel, na ktorý sa spravidla Tovar používa, len ak sa Predávajúci s Kupujúcim dohodli na akosti Tovaru alebo si dohodli účel, na ktorý sa má Tovar hodiť.

5.3
Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia zmeniť označenie Produktov ako aj prevedenie, spôsob a druh balenia Produktov.

5.4
Kupujúci je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť Predávajúcemu pri dodaní Tovaru a Tovar prevziať v Mieste dodania. 

5.5
V prípade dodania Balených Produktov do Miesta dodania sa Tovar považuje za dodaný Kupujúcemu v momente, kedy Predávajúci (resp. jeho dopravca) odovzdal Tovar Kupujúcemu alebo osobám, ktoré sa nachádzali v Mieste dodania; to platí aj v prípade, že nešlo o osoby, ktoré sú oprávnené konať za Kupujúceho, ibaže Predávajúci alebo jeho dopravca vedel, že nejde o osoby oprávnené konať za Kupujúceho. 

5.6
Dodanie Tovaru je povinný Kupujúci potvrdiť na dodacom liste.

5.7
Vlastnícke právo k tovaru prejde na Kupujúceho až úplným zaplatením faktúry.

5.8
V prípade Balených produktov prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho momentom jeho dodania.

5.9
Ak Kupujúci oznámi Predávajúcemu najneskôr do času, kedy je Tovar vyložený v Mieste dodania, že Tovar alebo jeho časť neprevezme a Predávajúci s tým bude súhlasiť, Kupujúci nie je povinný Tovar alebo jeho časť prevziať; v takomto prípade je povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za neprevzatie Tovaru. 

5.10
Pokiaľ Kupujúci prevezme Tovar, môže Tovar vrátiť Predávajúcemu len so súhlasom Predávajúceho. 

5.11
Spolu s Tovarom odovzdá Predávajúci Kupujúcemu aj všetky doklady, na odovzdaní ktorých sa zmluvné strany dohodli.

6. Zodpovednosť za vady Tovaru

6.1
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku Tovaru bezodkladne po tom, čo mu bol dodaný Tovar, a to najneskôr do potvrdenia dodacieho listu a je povinný v tejto lehote podať správu Predávajúcemu (reklamáciu) o zjavných vadách a vadách obalu Tovaru, inak nie je Predávajúci povinný nárokom z vád Tovaru vyhovieť a nemožno ich ani Kupujúcemu priznať v súdnom konaní. 

6.2
V prípade zistenia vady Tovaru, ktorá nie je vadou zjavnou a vadou obalu, patrí Kupujúcemu nárok v zmysle ustanovenia §436 a násl. Obchodného zákonníka.

6.3
Kupujúci berie na vedomie, že ani dopravca, ani jeho vodič alebo iná osoba, ktorá bola použitá Predávajúcim na dodanie Tovaru na Miesto dodania, nie je oprávnená vykonávať právne úkony v mene Predávajúceho týkajúce sa podmienok kúpy Tovaru, nárokov z vád Tovaru alebo také úkony, ktoré by Predávajúceho zaväzovali. 

6.4
Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby (a) spôsoby manipulácie a skladovania Tovaru nepriaznivo neovplyvnili kvalitu Tovaru alebo nepoškodili jeho obal a (b) manipulácia a skladovanie Tovaru boli vykonávané v súlade s internými predpismi a pokynmi Predávajúceho, pokiaľ boli Kupujúcemu oznámené. 

6.5
Ak bola lehota použitia vyznačená na obale Produktu, alebo bola iným spôsobom Kupujúcemu oznámená, musí byť Produkt spotrebovaný v takejto lehote; v opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené použitím Produktu po tejto lehote.

6.6
Záručná doba je 12 mesiacov ak nie je dané inak Predávajúcim.

6.7
Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7. Zodpovednosť za škodu 

7.1
Predávajúci zodpovedá za škodu Kupujúcemu len v prípade, ak takúto škodu Predávajúci spôsobil zavineným porušením svojej povinnosti.

7.2
Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu škodu, ktorá vznikla ako dôsledok zavineného porušenia povinnosti Predávajúceho.

7.3
Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, ktorý v dôsledku porušenia jeho povinností Kupujúcemu vznikne.   

8. Cena, fakturácia a platba

8.1
Kupujúci je povinný zaplatiť za Tovar kúpnu cenu a všetky poplatky, ktoré sú stanovené v zmysle aktuálneho cenníka predávajúceho.

8.2
Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za peňažné záväzky Kupujúceho v zmysle právnych predpisov. Adresa, na ktorú je Predávajúci oprávnený zaslať faktúru, je adresa sídla/miesta podnikania Kupujúceho uvedená v objednávke, a ak tam nie je uvedená, tak adresa sídla/miesta podnikania zverejnená v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom verejnom zozname, pokiaľ Kupujúci nie je zapísaný v obchodnom registri ani živnostenskom registri.

8.3
Kupujúci je povinný zaplatiť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Kupujúci zaplatí peňažné záväzky na účet Predávajúceho uvedený na faktúre. 

8.4
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, nie je Kupujúci oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Predávajúcemu na tretiu osobu.

8.5
Vrátenie faktúry Kupujúcim z dôvodu jej nesprávnosti alebo neúplnosti nezbavuje Kupujúceho povinnosti zaplatiť svoj peňažný záväzok v stanovenej lehote.

8.6
V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením svojich peňažných záväzkov alebo ich častí, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu úrok z omeškania v príslušnej výške stanovenej zákonom.

8.7
Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar, aj keď bola objednávka prijatá, 
a)    pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Predávajúcemu, najmä so zaplatením kúpnej ceny za Tovar,
b)    Kupujúci objednal Tovar v takej hodnote, pri ktorej Predávajúci vyžaduje poskytnutie primeraného zabezpečenia záväzku Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za Tovar a táto zábezpeka nebola poskytnutá.

9. Údaje 

9.1
Predávajúci je oprávnený spracúvať údaje o Kupujúcom uvedené v objednávke, alebo iných dokumentoch poskytnutých Kupujúcim Predávajúcemu, ako aj údaje o nákupoch Tovaru vrátane vzájomných peňažných záväzkov Kupujúceho a Predávajúceho, a to na nasledovné účely: (a) za účelom plnenia záväzkov a uplatňovania práv Predávajúceho, (b) za účelom preverenia obchodnej spoľahlivosti, kredibility, bonity a solventnosti predávajúceho, (c) na reklamné a marketingové účely a (d) za účelom zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb zo strany Predávajúceho (e) za účelom vedenia účtovníctva a spracovania evidencií a správ pre vnútornú potrebu Predávajúceho a Pridružených osôb. 

9.2
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že každá fyzická osoba, uvedená ako kontaktná osoba alebo preberajúca osoba Kupujúceho, ktorej meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, faxové číslo, e-mail alebo iný údaj uviedol v objednávke alebo inom dokumente poskytnutom Predávajúcemu, dala svoj predchádzajúci riadny písomný súhlas podľa Zákona o ochrane osobných údajov s tým, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté Predávajúcemu a osobám, ktoré sú uvedené v bode 9.6 na spracovanie za účelom podľa bodu 9.1 písm. (a) a písm. (c). 

9.3
Kupujúci je povinný zaobstarať, mať k dispozícii a na žiadosť Predávajúceho mu bezodkladne poskytnúť písomný súhlas v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov každej fyzickej osoby uvedenej v bode 9.1. Pokiaľ Kupujúci takýto písomný doklad o danom súhlase nepredloží, je povinný odškodniť Predávajúceho a nahradiť mu a za neho všetky uplatnené pokuty, sankcie a náhrady škody a iné nemajetkové ujmy uplatnené v súvislosti s tým, že takýto súhlas nebol daný alebo nebol predložený na požiadanie dotknutých osôb alebo orgánov verejnej moci. 

9.4
Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podaním objednávky dáva Predávajúcemu svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v objednávke a v iných dokumentoch poskytnutých Predávajúcemu. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne na účely a v súlade s podmienkami podľa bodu 9.1. Súhlas so spracovaním údajov je platný po dobu jedného roka od dodania Tovaru.

9.5
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel podľa bodu 9.1 v rozsahu údajov: obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, telefónne číslo, faxové číslo a e-mail Kupujúceho sa dáva na dobu neurčitú až do jeho odvolania bez ohľadu na to, či k uzavretiu nejakej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde alebo nie. 

9.6
Predávajúci je oprávnený sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, a to aj v zahraničí, najmä zaznamenávať údaje do elektronickej formy, údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a v prípade potreby údaje poskytovať a sprístupňovať iným sprostredkovateľom a v nevyhnutnom rozsahu aj iným osobám, najmä za účelom zisťovania Dôveryhodnosti. 

9.7
Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že je riadne oboznámený o právach dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a o dobrovoľnosti poskytnutia týchto údajov, berie tiež na vedomie, že za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. 

9.8
Kupujúci súhlasí s tým, aby mu Predávajúci zasielal poštou, e-mailom, telefónom alebo iným spôsobom reklamu, propagačné materiály a iné informácie prezentujúce alebo týkajúce sa Predávajúceho, Tovaru a Služieb ním poskytovaných. Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť Predávajúcemu svoj nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií, ktorý Predávajúci bude rešpektovať. 

9.9
Kupujúci bezodkladne informuje Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách údajov Kupujúceho, ktoré uviedol v objednávke, zmenách bankových údajov alebo akýchkoľvek iných relevantných údajov poskytnutých Predávajúcemu. 

10. Zmena Podmienok 

10.1
Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť Podmienky. Zmena Podmienok je platná, účinná a tým záväzná, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, dňom zverejnenia zmenených Podmienok.

10.2
V prípade, že dôjde k zmene Podmienok po tom, čo Kupujúci už odoslal objednávku Predávajúcemu, budú sa zmenené Podmienky vzťahovať na vzťah založený objednávkou, ktorá bola odoslaná ešte pred účinnosťou zmenených Podmienok len v prípade, že Kupujúci nedoručí Predávajúcemu svoj písomný nesúhlas s takouto zmenou do 3 pracovných dní odo dňa, kedy mu boli zmenené Podmienky doručené alebo mu bola oznámená zmena Podmienok spolu s informáciou, kde boli zmenené Podmienky sprístupnené. 

10.3
Predávajúci je oprávnený zasielať zmenené Podmienky podľa bodu 10.2 aj prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol Predávajúcemu alebo ju bežne používa. Zmenené Podmienky obsiahnuté v správe elektronickej pošty sa považujú za riadne doručené Kupujúcemu, ak bola táto správa doručená na e-mailovú adresu Kupujúceho, a to aj vtedy, ak si ju Kupujúci neprečítal.

12. Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vo všetkých vzťahoch týkajúcich sa kúpy Tovaru a poskytnutia Služieb sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky; na kolízne normy slovenského práva sa neprihliada a vylučuje sa aj pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Kontakt

Impressum

VOP

Ochrana dát

Obrázok

Načítavanie
Obrázok